สรุปกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี(ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558)

กระบวนการ

คู่มือสำหรับประชาชน (เรื่อง)

1. กระบวนการอนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล (งานคลินิก)

19

2. กระบวนการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

1

3. กระบวนการอนุญาตตามพรบ.อาหาร

17

4. กระบวนการอนุญาตตามพรบ.ยา ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์

18

5. กระบวนการอนุญาตตามพรบ.เครื่องสำอาง

3

6. กระบวนการอนุญาตตามพรบ.วัตถุอันตราย

11

7. กระบวนการอนุญาตตามพรบ.เครื่องมือแพทย์

8

8. กระบวนการอนุญาตตามพรบ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

2

รวม

79

 
   

 

 

รายชื่อคู่มือสำหรับประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ( วันที่ 20 กรกฎาคม 2558)

กระบวนงานหลัก

กระบวนการอนุญาต ตามกฎหมาย

รายชื่อคู่มือสำหรับประชาชน

1.กระบวนการอนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล

1.1 การขออนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน(คลินิก)

 

 

 

 

 

1. การขออนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก

2. การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก

3. การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก

4. การขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการคลินิก

5. การขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลินิก

6. การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก

7. การแสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก กรณีผู้รับอนุญาตตาย

8. การแจ้งเลิกประกอบกิจการคลินิก

9. การชำระค่าธรรมเนียมคลินิกประจำปี

10. การขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก

11 การขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก

12. การขอโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก

13. การรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก/การขอรับใบแทนสมุดทะเบียนคลินิก

14. การขอใบรับแจ้งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับ

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541

16. การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการ   รพ.

17. การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการ รพ

18. การขอรับใบแทนใบอนุญาตฯ_ สมุดทะเบียน รพ

19. การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการ รพ

20. การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ รพ

2. กระบวนการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

2.1 การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

15. การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย

(กรณีรายใหม่และกรณีขอต่ออายุ)

3.กระบวนการอนุญาตตามพรบ.อาหาร

3.1 การอนุญาตผลิต นำ/สั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร

 

 

 

 

 

 

 

1. การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน

2. การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต)ได้แก่ การเพิ่ม

ประเภทอาหาร / การย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร /การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข เช่น

การเพิ่ม-ลดสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหารการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง หรือการ

เพิ่ม-ลดเครื่องจักร

3. การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)

4. การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร

5. การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร

6. การขอย้ายสถานที่ผลิต สถานที่เก็บอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงงาน

7. การขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร-ไม่ต้องตรวจสถานที่

8. การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต) ได้แก่การขอ

เพิ่ม-ลดบริเวณหรืออาคารผลิตและสถานที่เก็บ การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผังเพิ่ม-ลด

เครื่องมือเครื่องจักร

9. การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร

10. การขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอเพิ่มประเภทอาหาร

11. การขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอใบแทน

ใบอนุญาตฯ

12. การขอย้ายสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและสถานที่เก็บอาหาร

13. การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการที่รับอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร

14. การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์ ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร

15. การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอื่นที่นอกเหนือจากอาหารควบคุม

เฉพาะ, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ,รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี,นมโค นมปรุงแต่ง

นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของนม ไอศกรีม เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทอาหารในภาชนะ

บรรจุที่ปิดสนิท และอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ

17. การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภท นมโค นมปรุงแต่ง     นมเปรี้ยว

ผลิตภัณฑ์ของนม ไอศกรีม เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและอาหารในภาชนะบรรจุ

ที่ปิดสนิท

 

3.2 การอนุญาตโฆษณาอาหาร

16. การอนุญาตโฆษณาอาหาร

4.กระบวนการอนุญาตตามพรบ.ยา , ยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ,วัตถุออกฤทธิ์ฯ ประเภท 3 หรือประเภท 4

4.1 การอนุญาตผลิต/นำหรือสั่ง ขาย ยาแผนโบราณ

1. การอนุญาตผลิต/นำหรือสั่งยาตัวอย่างเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับ ยาแผนโบราณ (..8)

2. การออกใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา

3. การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณที่เป็นยาสมุนไพรเดี่ยว หรือตำรับยาหม่อง กรณีสูตรตำรับที่มีการรับขึ้นทะเบียนแล้ว

4. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยาแผนโบราณและยาพัฒนาจากสมุนไพร ที่พิจารณาโดยเจ้าหน้าที่

5. การขออนุญาตผลิต ขาย นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนโบราณ

 

4.2 การโฆษณาขายยา

6. การขออนุญาตโฆษณาขายยาทางสื่อทั่วไป

 

4.3 การขออนุญาตผลิต นำหรือสั่ง ขายยาแผนปัจจุบัน  ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายยา ยาเสพติดให้โทษประเภท 3  ,วัตถุออกฤทธิ์ฯ ประเภท 3 หรือประเภท 4

7. การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน

8. การขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน

9. การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์

10. การขออนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร

11. การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓

12. การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย ขายนอกสถานที่ ทีระบุไว้ในใบอนุญาต ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4

 

4.4 การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับใบอนุญาต

13. การขอใบแทน และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตด้านยา ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4

 

4.5 การต่ออายุใบอนุญาต ตามพรบ.ยา ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์

14. การต่ออายุใบอนุญาตด้านยา ยาเสพติดให้โทษ ประเภท 3 ,วัตถุออกฤทธิ์ฯ ประเภท  3  หรือประเภท  4

 

4.4 การขออนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์เพื่อใช้ในสถานพยาบาล

15. การขอใบอนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด ก (สำหรับสถานพยาบาลภาครัฐ หน่วยงานราชการ)

16. การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2

17. การขอใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์เพื่อใช้ในสถานพยาบาล(กรณีสถานพยาบาลเอกชน)

18. การต่ออายุใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์

5.กระบวนการอนุญาตตามพรบ.เครื่องสำอาง

5.1 การขอจดแจ้งผลิต นำเข้า เครื่องสำอาง

1. การขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอำนาจ ขอรหัสประจำตัวผู้ประกอบการเครื่องสำอาง

2. การขอจดแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม

3. การแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่ตั้งสถานที่ผลิต สถานที่นำเข้า หรือสถานที่เก็บเครื่องสำอางควบคุม

6.กระบวนการอนุญาตตามพรบ.วัตถุอันตราย

6.1 การขอผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

1. การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับ แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1

2. การต่ออายุใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3

3. การต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ชนิดที่ 2

4. การขอใบแทนใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3

5. การขอใบแทนใบรับแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่ง วัตถุอันตรายชนิดที่ 2

6. การขอใบแทนใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1

7. การแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

8. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

9. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตนำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุ อันตรายชนิดที่ กรณีไม่ตรวจสถานที่

10. การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3

11. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3

กรณีตรวจสถานที่

7.กระบวนการอนุญาตตามพรบ.เครื่องมือแพทย์

7.1 โฆษณาเครื่องมือแพทย์

1. การขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

2. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

3. การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

 

7.2 ใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์

4. การขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์

5. การขอย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายเครื่องมือแพทย์

6. การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์

7. การขอต่ออายุใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์

8. การขอรับใบแทนใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์

8.กระบวนการอนุญาตตามพรบ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

8.1 การขออนุญาตและจดทะเบียนสิทธิ

1. การขออนุญาตใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ

2. การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย