เรื่องล่าสุด  

   

 

OLR-300x84 

 

 

   
Up

แบบฟอร์มต่างๆ

ตารางการบริหารวงเงินข้าราชการ เม.ย.61(แก้สูตร 5.3.61)
ตารางบริหารวงเเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เม.ย.61
แบบฟอร์มการขอย้าย/โอน ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบรายงานผลการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33,35
แบบสำรวจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจริง ณ 1 ต.ค.60 (พนักงานราชการ พกส. ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างเหมาทุกประเภท)
แบบฟอร์มใบลา ปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค.60-30 ก.ย.61)

หมายเหตุ

การลาทุกประเภท ให้ยื่นเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ของกลุ่มงานนั้นๆ

แล้วนำมายื่นได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อทำการตรวจสอบวันลา

ก่อนเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต

แบบฟอร์มตัวอย่างบัญชีเกลี่ยอัตรากำลัง 60
แบบฟอร์มขอย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ7127 )
แบบฟอร์มรายละเอียดลูกจ้างรายวัน
แบบบันทึกคะแนนผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง)
แบบฟอร์มสำรวจกรอบอัตรากำลังคนทุกประเภท
แบบฟอร์มการขอย้าย ปี 2560
หนังสือชี้แจง ศอ.บต.ล่าช้า
สสจ.โมเดลฟอร์มเปล่า (ล่าสุด พ.ย.59)
ข้อมูลอัตรากำลัง ปี 2559
แบบฟอร์มใบลา ปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค.59 - 30 ก.ย.60)

หมายเหตุ  

การลาทุกประเภท ให้เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ของกลุ่มงานนั้นๆ แล้วนำมายื่นได้ที่

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เพื่อทำการตรวจสอบ  ก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุญาต 

แบบสำรวจข้อมูลการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มรายชื่อผู้ที่ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งประเภททั่วไป
 
 
Powered by Phoca Download
   
   

พัฒนายุทธศาสตร์  

plan60

   

Copyright © 2013 sasukpattani dot com. All Rights Reserved.

© sasukpattani